Behandling av personopplysninger av Metier (personvernerklæring)

Sist oppdatert: 15.05.2024

Når du bruker tjenestene til Metier, våre nettsider og/eller er i kontakt med oss som kunde, leverandør eller i andre sammenhenger vil Metier behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Metier. Kontaktinformasjonen til Metier finnes her.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

1 PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Nedenfor er det tatt inn personopplysninger vi behandler, formålet for behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, grunnlaget for behandlingen, om opplysningene blir utlevert og/eller overført til land utenfor EØS-området.

1.1 Kunder og deltakere på kurs og konferanser med Metier

Er du personlig kunde av Metier, vil du måtte avgi en del informasjon som vi behandler for å kunne yte tjenester. Metier vil også lagre og behandle opplysninger om deg når vi har kontakt med deg i forbindelse med tjenestene.

Opplysningene som du avgir og som samles inn vil bli benyttet for å yte deg tjenester, håndtere kundeforholdet med deg, og bedre tjenestene, som kurs og seminarer.

De opplysninger som du gir oss vil også tilføyes informasjon om tjenester du benytter hos oss og annen informasjon, som bruk av tjenester, andre kjøp, henvendelser mv. Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger til oss, men dersom du ikke oppgir opplysningene, vil vi ikke kunne yte deg tjenester fullt ut.

Behandlingen skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale med deg ved å yte deg våre tjenester. Vi vil også behandle opplysninger om potensielle kunder som registrerer seg hos oss, men som ikke har benyttet våre tjenester ennå på grunnlag av en vurdering av at det er vår berettigetes interesse å behandle opplysninger om potensielle kunder. Vi har vurdert at potensielle kunders interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke får foran disse interessene.

Opplysninger som vil bli registrert og behandlet er kontaktinformasjon og hvilke kurs og tjenester du mottar fra oss.

Vi vil overføre personopplysninger til samarbeidspartnere dersom dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, f.eks. i forbindelse med hotellopphold eller bevertning, eller til andre samarbeidspartnere for kurs og sertifisering. I denne forbindelse kan det være at vi forespør om matpreferanser eller forhold knyttet til allergier mv. Slike opplysninger som er særlige kategorier personopplysninger (som opplysninger knyttet til helse eller religion), vil ikke behandles om det ikke er behov for dette, og kun dersom du samtykker til behandlingen.

Opplysningene vil bli lagret så lenge vi yter deg våre tjenester, samt så lenge det er nødvendig å beholde tjenestene som følge av krav etter lovgivningen, spesielt regnskaps- og skattelovgivning.

1.2 Rekruttering via Recman

Ved rekruttering til nye stillinger hos oss vil bl.a. CV, søknad, attester, notater fra intervjuer og referansesjekker samt resultater fra tester behandles. Disse vil inneholde personopplysninger.

Vi bruker jobbsøketjenesten Recman til å administrere innsendte søknader, og dette er da vår databehandler. Registrerer du deg hos jobbsøketjenesten med egen profil, vil tjenesten være behandlingsansvarlig og det vises til derfor til Recmas egen personvernerklæring for informasjon om behandling av personopplysninger i tjenesten. Behandling av personopplysninger er basert på samtykke som du har gitt i jobbsøketjenesten (GDPR artikkel 6 (1) a) om slikt blir innhentet, eller grunnlagene som følger nedenfor.

Grunnlag for behandling av personopplysninger ved rekruttering er at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak før en arbeidsavtale med jobbsøker eventuelt inngås (GDPR artikkel 6 (1) b).

Gjøres det undersøkelser av oss ut over å kontakte personer som er oppgitt som referanse, undersøke ved søk om historikk mv., behandles personopplysninger på grunnlag av vår nødvendige berettigede interesse for å sikre riktig kandidat til stillingen (GDPR artikkel 6 (1) f). For sistnevnte har vi vurdert at vår berettigede interesse i å rekruttere nye ansatte veier tyngre enn den enkeltes personvern. Vi oppfordrer deg til å ikke legge inn særlige kategorier personopplysninger, som helse, religion, politiske oppfatninger, fagforeningsmedlemskap mv. i din søknad.

Vi benytter oss også av tjenester knyttet til testing av kandidater for stillinger. Selskapene vi benytter til dette er databehandlere for oss. Se punktet om utlevering og overføring av personopplysning nedenfor.

Personopplysninger slettes så snart rekrutteringen er gjennomført, om du ikke har samtykket til lenger oppbevaring.

1.3 Nyhetsbrev og utsendelse av informasjon

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med utsendelse av informasjon om våre tjenester og eventuelle samarbeidspartnere, og ved å gi informasjon om vår virksomhet. I denne forbindelse behandles det kun epostadresse, telefonnummer og den informasjon i eposter som oversendes oss.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å informere kunder og andre interessenter om vår virksomhet, og for å sikre omsetning for våre tjenester. Vi har vurdert at de registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran disse interessene, spesielt siden behandlingen er begrenset og det informeres om behandlingen.

Ved utsendelse av informasjon på epost, SMS mv. i markedsføringsøyemed, vil vi kun sende til fysiske personer som har samtykket til å motta informasjon på denne måten.

Det er frivillig å gi oss din epostadresse, men mottar vi ikke epostadressen, kan vi ikke sende informasjon mv. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde navn og epostadresse for kontaktpersoner i selskaper, som leverandører. Kilde for slike opplysninger vil da som regel være kontaktpersonenes arbeidsgiver.

Vi avslutter utsendelser når du som registrert (mottakeren) ber om det. Samtykke som er gitt oss kan til enhver tid trekkes tilbake, enten på denne siden eller ved å kontakte oss.

Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. Vi skal slette epostadressen hvis vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

Vi utleverer ikke kontaktopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål uten at vi først har fått samtykke fra de opplysningene gjelder. Slike tredjeparter vil typisk være partnere og andre leverandører, som da vil være behandlingsansvarlige for opplysningene vi gir dem.

1.4 Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og andre samarbeidspartnere for å administrere vårt forhold til leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester samt evaluere kjøp og salg av varer og tjenester.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for innkjøp, salg og markedsføring. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke inngå avtale.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av kunder og leverandører.

Vi kan lagre opplysningene inntil selskapet opphøre å være kunde/leverandør eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor.

1.5 Kontakt med andre

Metier vil behandle personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å ha kontakt med omverdenen i vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, og vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får. Vi har vurdert at de registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran disse interessene.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i ett år.

1.6 Besøksregistreringssystem

Metier benytter et besøksregistreringssystem for å registrere og behandle personopplysninger om besøkende til oss for å ha oversikt over hvem som har adgang til lokalene.

Behandlingene av opplysninger om besøkende er basert på Metiers berettigede interesser i å sikre våre lokaler.

Vi lagrer opplysninger om besøkende i inntil 90 dager etter registreringen av opplysningene.

Vi utleverer ikke opplysninger til andre uten at du har gitt samtykke til det. I særlige tilfeller kan vi gi opplysninger til andre når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig eller det foreligger mistanke om lovbrudd eller andre misligheter.

1.6 Bruk av nettsider

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter nederst på denne siden.

I den grad det etterlates personopplysninger ved bruk av våre nettsider, behandler vi personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Vi bruker informasjonen som samles inn til bedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. Vi benytter også informasjonen for å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av tjenester du har benyttet, linker du har klikket på, eller informasjon du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

Personopplysningene benyttes også for å forbedre våre nettsider, og å utarbeide statistikk og forstå bruken av sidene. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

2 UTLEVERING OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre i andre tilfeller enn nevnt nedenfor med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Metier bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Det er en målsetting for oss at all behandling av personopplysninger skal foretas innenfor EØS, men det vil kunne være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EØS (tredjeland) skje i land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger etter GDPR kapittel V. Skjer ikke overføring til land godkjent av EU-kommisjonen, vil overføring kun skje etter de garantier som er oppstilt i GDPR artikkel 46 (2). Hvilket grunnlag som er benyttet for overføring kan du få opplyst om du kontakter oss.

Personopplysninger kan i enkelte tilfeller bli utlevert til offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

3 BEHANDLING OG LAGRINGSTID (SLETTING)

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i punkt 1 ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

4 DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

4.1 Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kan du gå inn her eller kontakte oss.

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn som knyttet til krav eller regnskapsføring.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som er inntatt øverst i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og innen 30 dager. Tar det mer enn 30 dager, vil du få beskjed.

Vi vil imidlertid be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

4.2 Rett til å protestere mot behandlingen

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, som dersom:

  1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for Metier å kontrollere riktigheten av personopplysningene,
  2. Behandlingen er ulovlig og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses,
  3. Metier ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav,
  4. Du har protestert mot behandling etter personvernforordningen artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt Metiers berettigede grunner går foran den registrertes.

Du kan lese mer om innholdet i denne rettigheten på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

4.3 Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til Metier og som er basert på samtykke eller nødvendig for å gjennomføre en avtale med Metier, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av Metier) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

4.4 Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5 AUTOMATISERTE AVGJØRELSER, HERUNDER PROFILERING

Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser som nevnt i personvernforordningen artikkel 22 nr. 1 og 4 basert på dine personopplysninger.

6 MARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER

Vi markedsfører våre produkter, tjenester og vårt merkenavn i sosiale medier og i andre eksterne medier, og vi målretter vår annonsering til et relevant publikum. I denne sammenheng kan vi dele personopplysninger med sosiale medier og eksterne medier, samt med leverandører som yter analyse-, segmenterings- og profileringstjenester samt annonsering på våre vegne, dersom det er gitt samtykke.

6 ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring i vår behandling av personopplysning eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Er det endringer som vedrører deg direkte og som har betydning for ditt personvern, vil vi kunne kontakte deg om vi har dine kontaktopplysninger. Ellers vil du til enhver tid finne oppdatert versjon av denne personvernerklæring på denne siden.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

På nettsidene til Metier benyttes kun informasjonskapsler for å registrere bruken av nettsidene og for å tilpasse nettsidene bedre for brukere for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at kapslene ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din er at nettsidene, app og nettjenester ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på tjenestene.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på nettsted og tjenester. Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettstedet og tjenestene mer brukervennlig.

1.1 Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Informasjonskapsler på nettstedet vårt kan deles inn i fire kategorier:

1.1.1 Essensielle cookies

Noen informasjonskapsler er avgjørende for driften av nettstedet vårt. For eksempel vil cookies tillate oss å identifisere brukere slik at de kan logge seg på kontoene sine. Hvis du velger å deaktivere cookies, vil du ikke være i stand til å få tilgang til kontoen din.

1.1.2 Ytelsescookies

Vi bruker cookies for å analysere hvordan besøkende bruker nettstedet vårt og for å overvåke websidens ytelse. Dette gir oss muligheten til å identifisere eventuelle problemer og raskt fikse disse. For eksempel kan vi bruke ytelsecookies for å holde styr på hvilke sider som er mest populære. Vi kan også bruke ytelsecookies for å vise lenker til andre sider som vi tror du kan være interessert i, basert på de sidene du har sett på.

1.1.3 Funksjonalitetscookies

Vi bruker funksjonalitetcookies for å huske dine preferanser. For eksempel til å huske eventuelle endringer du har gjort i dine preferanser i kontoinnstillingene. Vi kan også bruke funksjonalitetcookies for å gi deg andre tjenester, for eksempel slik at du kan se videoklipp på nettstedet vårt.

1.2 Cookies som benyttes

1.2.1 Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsler ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Den enkelte bruker av nettsidene kan ikke identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

1.2.2 GA Audiences

1.2.3 HubSpot

1.2.4 DoubleClick

1.2.5 Google AdWords Conversion

1.2.6 Facebook Connect

1.2.7 Facebook Custom Audience

1.2.8 Google Dynamic Remarketing

1.2.9 Google Tag Manager

1.3 Endre nettleserinnstillinger

Du kan endre innstillingene på nettleseren din for å begrense hvilke cookies som kan brukes.

Hvis du endrer innstillingene og blokkerer cookies, vil dette bety at visse funksjoner på websiden ikke vil fungere, og du vil ikke dra full nytte av alle funksjonene websiden kan tilby.